Home
Kontakt
Radio chat
Radio Islam Live
gjetja e kibles
film shqip
Film Islam
FILM Mesazhi Islam Flitet shqip
Jeta e Muhamedit a.s
Ajeti mê Madhshtor
Xhamija e muhamedit a.s
Kuran i Kerim
Leximi i kuranit nê Rad
Përgjixhjet prej kuranit
Kurani sipas Sureve
Lexim i Sureve
Allahu Egziston
Hadithi
40 Hadithe e Neveviut
40 Hadithe Kudsiji
Hafizi 5 Vjeqar
Mrekullit e Allahut
Katastrof e Tsunamit
Ilahi
shêndeti
Jasin
satelitet deshmojn
Dituria e Islamve
Islam Kalendar
El-Fikh'-Ul Ekber
E Verteta e Jetes
Vdekja e pejkamberit
Pjesetetrupit tê Njeriut
Mso Gêrma Arabe
Mso tê shkruash Arab
E Vêrteta e jo ulizion
Disa raste Nuh a.s
40 Kêshilla Familjare
"Ramazani dhe Agjërimi"
Agjerimi Ramazanit
Allahu Njihet
Sahabet e Profetit-a-s
Dita e Gjykimit
Haxhi dhe Umreja
Gruja nê Islam
Hutbeja
Hz.Musa a.s
Imam Hyseini r.a
ILmihali
Islami Denon Terorizmin
Islami eshte fe e persosur
Ligjerata
Krijesat e Mrekullishme
Kurani eshte i Vertet
Kurani Sherues
Leter Nenes e Motres
Lufta e Bedrit
Mashtrimet e shejtanit
Mrekullit e Kuranit
Nektari i vulosur i Xhennetit
Mos Falja e Namazit
Biografia Muhamedit
Historija Al-Aksa Xhamis
Porosija Islame
Pse Islami
Pse Mbulesa
Ramazani dhe Namazi
Shenja mê emadhe
Shenjat e Kijametit
Per Femij Lojra
Kushtet e Fes
Libri i endrave
Akide
Marja Avdesit
Hasan Al Basri
Disa Ajete me Pêrthim Shqip
Emrat tê Femrave
Emra tê Meshkujve
Nen Dhe Ze Ndegjuan
Tronditje e Vertet
Ndegjimi i Jasinit
Popujt e zhdukur 1-2
Film islam Vizatimor
Mrekullit e Allahut s-v-t
EbuHanifa.r.a.horizonti
Shirku - Mëkati që nuk falet
Pse vendosen te mbulohen
Kurthat e Magjistarit
Pejkambert e Allahut s,v,t,
Kohet e namazit
Ezani
Ikameti
Duaja e Ezanit
Msimi i Namazit
Namazi per Fillestar
Falja e Namazit
99-Emra-Esma-ul-Husna
FUNDI I KOHËS dhe MEHDIU
Ehlu’s-Sunneti Ve’l Xhemaati
Hz Isa a-s Dotê Kthehet
Disa sure të shkurta nga Kur'ani
Sherim brenda 30 minutave me ndihmen e ALLAHUT.svt
Mburoja e Muslimanit
 

Disa sure të shkurta nga Kur'aniDisa sure të shkurta nga Kur'ani
Gjatë namazit këto sure mund t'i lexoni pas sures Fatiha në dy rekatet e para.
(Para çdo sure duhet thënë
Bismil-lahir-rahmanir-rahim)


1. FATIHA  
 
1. BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
2. EL HAMDULIL-LAHI RABBIL 'ALEMIN
3. ER-RAHMANIR-RAHIM4. MALIKI JEWMID-DIN
5. IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTA'IN
6. IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM
7. SIRATAL-LEDHINE EN 'AMTE 'ALEJHIM, GAJRIL MAGDUBI 'ALEJHIM WE LED-DAL-LIN
(AMIN) 
 
 
1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
4. Sunduesit të ditës së Gjykimit
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
6. Udhëzona në rrugën e drejtë,
7. në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!
(Amin) 

   
100. ADIJAT
    
1. WEL-’ADIJATI DAB'HA
2. FEL-MURIJATI KAD'HA
3. FEL-MUGIRATI SUB'HA
4. FE’ETHERNE BIHI NEK’A
5. FEWESETNE BIHI XHEM’A
6. INNEL INSANE LIRABBIHI LE KENUD
7. WE INNEHU ‘ALA DHALIKE LE SHEHID
8. WE INNEHU LIHUBBIL-HAJRI LESHEDID
9. EFELA JA’LEMU IDHA BU’THIRE MA FIL-KUBUR
10. WE HUSSILE MA FI ES-SUDUR
11. INNE REBBEHUM BIHIM JEWME IDHIN LE HABIR 
   

1. Pasha vrapuesit e shpejtë (kuajt) që hingëllojnë!
2. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët,
3. Dhe të cilët vërsulen herët në agim.
4. E me të (vërsulje) atëherë çojnë pluhur.
5. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit (të armikut).
6. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet.
7. Edhe vetë është dëshmues i asaj (përbuzjeje).
8. Dhe ai është që shumë e do pasurinë.
9. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në varreza?
10. Dhe të tubohet (të dalë në shesh) ajo që ishte në gjoksa.
11. E atë ditë, pa dyshim Zoti i tyre është i njohur hollësisht për punën e tyre! 
 
 
101. KARIA   
 
1. EL-KARI’A
2. MEL-KARI’A
3. WE MA ‘EDRAKE MEL-KARI’A
4. JEWME JEKUNUN-NASU KEL-FERASHIL-MEBTHUTH
5. WE TEKUNUL-XHIBALU KAL ’IHNIL-MENFUSH
6. FE EMMA MEN THEKULET MEWAZINUH
7. FE HUWE FI ‘ISHETIR-RADIJEH
8. WE ‘EMMA MEN HAFFET MEWAZINUH
9. FE UMMUHU HAWIJEH
10. WE MA ‘EDRAKE MA HIJEH
11. NARUN HAMIJEH


1. Krisma e kijametit.
2. Çka është krisma?
3. Dhe ç'të mësoi ty se ç'është krisma?
4. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.
5. Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.
6. E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij,
7. Ai është në një jetë të këndshme.
8. Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij,
9. Vendi i tij do të jetë në Havije.
10. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai (Havije)?
11. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.

    
102. TEKATHUR

1. EL-HAKUMUT-TEKATHUR
2. HATTA ZURTUMUL-MEKABIR
3. KEL-LA SEUFE TA’LEMUN
4. THUMME KEL-LA SEUFE TA’LEMUN
5. KELLA LEU TA’LEMUNE ‘ILMEL-JEKIN
6. LETEREUNNEL-XHEHIM
7. THUMME LE TEREWUNNEHA ‘AJNEL-JEKIN
8. THUMME LE TUS’ELUNNE JEWME IDHIN ‘ANI EN-NA’IM  
 

1. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin (e pasurisë, të fëmijëve, të pozitës)!
2. Derisa të mos i vizitoni varrezat (të bëheni banues të tyre - të vdisni).
3. Jo, nuk është ashtu! Gjithsesi këtë do ta kuptoni më vonë!
4. Përsëri jo, jeni gabim! Më vonë do ta kuptoni!
5. Jo, pse, sikur ta dinit me një dije të sigurt (nuk do të bënit ashtu).
6. Ju patjetër do ta shihni xhehennemin.
7. Madje atë do ta shihni të bindur plotësisht.
8. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e Dunjas)

 
103. ASR     

1. WEL ASR
2. INNEL INSANE LE FI HUSR
3. ILE LEDHINE AMENU WE AMILUS-SALIHATI WE TEWASAW BIL-HAKKI WE TEWASAW BIS-SABR  
   

1. Pasha kohën!
2. Vërtet njeriu është në humbje.
3. Pos atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që këshilluan për të vërtetën dhe që këshilluan për durim. 

   
104. HUMEZE     

1. WEJLUL-LI KUL-LI HUMEZETIL-LUMEZEH
2. EL-LEDHI XHEME’A MALEN WE ‘ADDEDEH
3. JEHSEBU ‘ENNE MALEHU ‘EHLADEH
4. KELLA LE JUNBEDHENNE FIL-HUTAMEH
5. WE MA ‘EDRAKE MEL-HUTAMEH
6. NARU-LLAHIL-MU'UKADEH
7. EL-LETI TETTELI’U ‘ALEL-EF’IDEH
8. INNEHA ‘ALEJHIM MU'SEDEH
9. FI ‘AMEDIM-MUMEDDEH    


1. Mjerë për secilin që ofendon e përqesh (njerëzit),
2. Që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i pakësohet.
3. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm.
4. Jo, të mos mendojë ashtu! Se ai patjetër do të hidhet në Hutame.
5. E çka din ti se ç'është Hutame?
6. Është zjarri i All-llahut i ndezur fort.
7. Që depërton deri në loçkë të zemrës.
8. Ai i mbyll ata, ua zë frymën.
9. Ata janë të lidhur në pranga të njëpasnjëshme.

    
105. FIL    

1. ELEM TERE KEJFE FE’ALE RABBUKE BI ’AS-HABIL-FIL
2. ELEM JEXH’AL KEJDEHUM FI TADLIL
3. WE ERSELE ‘ALEJHIM TAJREN EBA BIL
4. TERMIHIM BI HIXHARETIN MIN SIXHXHIL
5. FE XHE’ALEHUM KE ’ASFIN ME’KUL 
   

1. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit?
2. A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar?
3. Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë!
4. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar!
5. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)

  
106. KUREJSH    

1. LI ILAFI KUREJSH
2. ILAFIHIM RIHLETESH-SHITAI WES-SAJF
3. FEL JA’BUDU RABBE HADHEL-BEJT
4. EL-LEDHI ET’AMEHUM MIN XHU’IN WE ‘AMENEHUM MIN HAUF
    

1. Për hir të garantimit që e gëzojnë kurejshitët!
2. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimrit dhe verës!
3. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie,
4. I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!

    
107. MA’UN    

1. E RE’EJTEL-LEDHI JUKEDHDHIBU BID-DIN
2. FEDHALIKEL-LEDHI JEDU’ ’UL-JETIM
3. WE LA JEHUDDU ‘ALA TA’AMIL-MISKIN
4. FEWEJLUN LIL-MUSAL-LIN
5. EL-LEDHINE HUM ‘AN SALATIHIM SAHUN
6. EL-LEDHINE HUM JURA’UN
7. WE JEMNE’UNEL-MA’UN
    

1. A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër?
2. Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun.
3. Dhe që nuk nxit për ta ushqyer të varfërin.
4. Pra shkatërrim është për ata që falen,
5. Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.
6. Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe).
7. Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).

    
108. KEWTHER    

1. INNA ‘A’TAJNAKEL-KEWTHER
2. FE SAL-LI LI RABBIKE WEN-HAR
3. INNE SHANIEKE HUWEL-EBTER  
 

1. Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira.
2. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd!
3. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.

    
109. KAFIRUN    

1. KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN
2. LA ‘A’BUDU MA TA’BUDUN
3. WE LA ENTUM ‘ABIDUNE MA ‘A’BUD
4. WE LA ENE ‘ABIDUN MA ‘ABEDTTUM
5. WE LA ENTUM ‘ABIDUNE MA ‘A’BUD
6. LEKUM DINUKUM WE LIJE DIN  
 

1. Thuaj: "O ju jobesimtarë!
2. Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni!
3. As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
4. Dhe unë kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni!
5. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
6. Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!

    
110. NASR    

1. IDHA XHAE NASRULL-LLAHI WEL-FET-H
2. WE RE’EJTEN-NASE JED-HULUNE FI DINIL-LAHI ‘EFWAXHA
3. FE SEBBIH BI HAMDI RABBIKE WESTEGFIRH
INNEHU KANE TEWWABA  
 

1. Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi),
2. Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut.
3. Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe kërko nga Ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues i madh.

    
111. MESED    

1. TEBBET JEDA EBI LEHEBIN WE TEBB
2. MA ‘AGNA ‘ANHU MALUHU WE MA KESEB
3. SEJASLA NAREN DHATE LEHEB
4. WEMRE ETUHU HAMMALETEL-HATAB
5. FI XHIDIHA HABLUN MIN MESED
    

1. Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatërruar!
2. Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi!
3. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë.
4. E edhe gruaja e tij, ajo që barti dru (ferra),
5. E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur.

    
112. IHLAS    

1. KUL HUWALL-LLAHU ‘EHAD
2. ALL-LLAHUS-SAMED
3. LEM JELID WE LEM JULED
4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUEN EHAD  
 

1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
2. All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
3. As s'ka lindur kë, as nuk është i lindur.
4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë
.
    
113. FELEK    

1. KUL E’UDHU BIRABBIL-FELEK
2. MIN SHERRI MA HALEK
3. WE MIN SHERRI GASIKIN ‘IDHA WEKAB
4. WE MIN SHERRIN-NEFFATHATI FIL-’UKAD
5. WE MIN SHERRI HASIDIN ‘IDHA HASED    


1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.
 
   
114. NAS    

1. KUL E’UDHU BIRABBIN-NAS
2. MELIKIN-NAS
3. ILAHIN-NAS
4. MIN SHERRIL-WESWASIL-HANNAS
5. EL-LEDHI JUWESWISU FI SUDURIN-NAS
6. MINEL-XHINNETI WEN-NAS    


1. Thuaj: "Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
2. Sunduesin e njerëzve,
3. Të adhuruarin e njerëzve,
4. Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
6. Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit".


 

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=